Özbekistan’nın Kısa Tarihi

Orta Asya’da ilk Özbek hâkimiyeti 16. yy. başında Semerkant’taki son Timur hanedanını yenerek Maveraünnehir’de kendi devletini kuran Muhammed Şeybani Han ile başlamıştır. Bu hâkimiyet 18. yüzyıla kadar sürmüş ve yerini aynı yörede kurulan Hive ve Hokand Hanlıklarıyla Buhara Emirliği’ne bırakmıştır. Çarlık Rusya’sının bölgedeki ilk hâkimiyeti 1867’de merkezi Taşkent olan Türkistan Genel Valiliği’nin kurulmasıyla başlamıştır. On yıl içinde Hokand Hanlığı’nın Fergana’da kalan son topraklarının da ele geçirilmesiyle de tamamlanmıştır. 1 Kasım 1917’de ise Bolşevikler Taşkent’e girip egemenliklerini ilan etmiş ve 1924 yılında da bugünkü Özbekistan topraklarını içine alan Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 31 Ağustos 1991’de Özbekistan Aliy Meclisi Müstakilliğinin ilanını kabul etmiş ve 1 Eylül 1991 de Müstakillik Günü olarak kararlaştırılmıştır.