Amerika Birle_ik Devletleri nin en kalabal1k sekizinci eyaleti olan Georgia da Avrupal1lar1n geli_inden nce K1z1lderililer ya_amaktayd1. Gneydou daki ada 1500 lerde 0spanyollar taraf1ndan ele geirildikten sonra 0ngiltere Kral1 II. Charles, Georgia ve evresini Carolina y1 ynetenlere verdi. 0ngiliz ve 0spanyollar aras1nda uzun yzy1llar boyunca aral1klarla sren sava_lar ya_and1. 0lk yerle_im Savannah Nehri kenar1nda 18. yzy1lda 0spanyol, 0ngiliz, 0sko, Alman ve Siyahiler taraf1ndan kuruldu. Kraliyet Kolonisi durumunda olan Georgia, ticaret a1s1ndan Byk Britanya ile iyi ili_kilere sahipti. Birle_ik Devletler Anayasas1 n1 onaylayan 4. devlet oldu. Kuzey Georgia Dalar1 nda ke_fedilen alt1ndan sonra nemi olduka ykseldi. 0 Sava_ s1ras1nda nemli at1_malar1n ya_and11 eyalet, 18. yzy1l sonlar1na doru artan pamuk tar1m1, dokumac1l1k ve ticaret faaliyetleriyle ekonomisini h1zla geli_tirmeye ba_lad1. Bu kadar farkl1 gruplara ev sahiplii yapm1_ olmas1ndan kaynakl1 gnmzde tarihine dair gezi yap1labilecek alanlara sahiptir.