Antananarivo Para Birimi

Madagaskar ülkesindeki Antananarivo şehrinin para birimi Madagaskar Doları’dır. 1 TL yaklaşık 1000,00 Madagaskar Doları’dır.