Georgia Hakkında Temel Bilgiler

1.jpg

ABD nin Florida dan sonra en gneydousunda bulunan eyaleti olan Georgia, dounun en byk eyaletidir. Ray Charles 1n memleketi olan eyalet, sanat1n1n Georgia on My Mind

isimli _ark1s1na da konu olmu_tur. 0ngiliz kolonilerinden, Thirteen Colonies

in sonuncusu olarak 1733 te kuruldu. Ad1n1 da 0ngiltere nin kral1 II. Georgia

dan ald1. Bat1 da Mississipi Nehri ile biti_ik olan Georgia Blgesi, gneyinde Florida, dousunda Atlantik Okyanusu, bat1s1nda Alabama, kuzeyinde de Tennessee ve Kuzey Carolina taraf1ndan s1n1rland1r1lm1_t1r. En kuzey k1sm1nda bulunan Blue Ridge Dalar1 ise Appalachian Dalar1 sisteminin bir paras1d1r. En yksek noktas1 Brasstown Bald

d1r, en alak noktas1 ise Atlantik Okyanusu

dur. Bat1 blgesinin blnmesi ile Alabama, Georgia dan kurulmu_tur. ABD Eyaletleri aras1n en kalabal1k 8., en byk 24. eyalettir. 2007-2008 y1llar1 aras1nda eyaletin 14 _ehri, lkenin en ok byyen 100 _ehri aras1nda yer ald1. Ayr1ca hem ba_kenti hem de en kalabal1k _ehri olan Atlanta, kresel _ehir seildi. Georgia, sahip olduu verimli iklimden dolay1, Florida dan sonra en ok meyve reten eyatlettir. zellikle portakal ve _eftali retilen eyalete bu yzden _eftali eyaleti de denmektedir. Gneyin 0mparatorluk Devleti de denir. Dnyan1n en byk akvaryumu olan Georgia Akvaryum burada bulunur.

Georgia n1n ba_kenti ve en kalabal1k _ehri Atlanta d1r. Bu _ehir blgenin en ok turist eken yerlerden biridir, ayn1 zamanda da sahip olduu havaalan1 ise dnyan1n en i_lek havaliman1d1r. Olduka verimli topraklar1yla ABD deki tar1m1n kalbini olu_turan Georgia, en zengin 15 eyaleti aras1nda bulunmakta ve 10 milyon ki_iye ev sahiplii yapmaktad1r. Ya_ayanlar1n ya_am standartlar1 da ABD ortalamas1 zerindedir. Okyanus iklimine sahip olmas1 ve tropikal bir blgede yer almas1 sebebiyle zaman zaman hortumlara rastlanmaktad1r. Ancak yine de Florida kadar s1k doal afetlere maruz kalmaz.

Martin Luther King in de memleketi olan Georgia, CNN in merkez stdyolar1na sahip olmak, Coca Cola n1n icat edilip dnyaya yay1ld11 yer olmak gibi dnyada bilinen birok genin 1kt11 yer olma zelliine sahiptir. Film endstrisine de hizmet eden eyalette 1792 y1l1ndan bu yana 700 film ve televizyon projesi ekilmi_tir. Tarlalar1n ok fazla grlmesinden anla_1ld11 gibi tar1msal faaliyetler olduka kuvvetlidir. zellikle tar1m, turizm ve ticaretten gelen yat1r1mlarla eyalet ekonomisi olduka glenmi_tir ve lke ekonomisine ok fazla katk1da bulunmaktad1r.

https:// https://www.youtube.com/watch?v=4K9HdxFs9R8